Logopedie

De logopedist van Teamrevalidatie biedt zorg aan mensen met een stoornis op het gebied van taal, spraak, stem en gehoor. Communicatieproblemen  kunnen ervoor zorgen, dat mensen bijvoorbeeld moeite hebben met boodschappen doen, telefoneren en/of het onderhouden van sociale contacten. Ook slikproblemen vallen onder de deskundigheid van de logopedist. Hieronder kunt u lezen wat de logopedist voor u kan betekenen.

Stemproblemen:
Als gevolg van het ouder worden of bepaalde ziektebeelden, zoals Parkinson of MS kan de stem veranderen. De stem wordt dan minder krachtig of klinkt hees.  De logopedist doet onderzoek naar deze problemen en geeft u zo nodig oefeningen. Ook geeft zij tips over hoe u de stem het beste kunt gebruiken in de dagelijkse praktijk.

Spraakproblemen (dysarthrie):
Hieronder verstaan we problemen met articuleren. Mogelijke oorzaken van een dysarthrie zijn: een beroerte (CVA), een hersentumor of ziekten zoals MS, Amyotrofische Lateraal Sclerose (ALS) en Parkinson. De logopedist doet onderzoek naar het functioneren van de articulatiespieren en neemt zo nodig oefeningen met u door, die vooral gericht zijn op een een goede verstaanbaarheid in uw dagelijks leven. Indien de verstaanbaarheid heel slecht is, kan gezocht worden naar ondersteunende communicatie hulpmiddelen.

Gehoorproblemen:
Door het ouder worden of bijvoorbeeld door het langdurig werken in lawaai, kan het gehoor verslechteren. Dit kan de communicatie belemmeren en leiden tot misverstanden en/of irritatie. De logopedist geeft a.d.h.v. uw klachten adviezen aan u en (zo nodig) de mensen in uw directe omgeving, om zo de dagelijkse communicatie te kunnen verbeteren.

Stem- en slikklachten bij longproblemen en chronische hoest:
Na of tijdens een periode van veel hoesten (bijv. bij een longontsteking of COPD) kan er irritatie ontstaan in het strottenhoofd en aan de stembanden. Hierdoor kan men in een vicieuze cirkel terecht komen, waardoor het hoesten blijft bestaan, zonder dat er onderliggende long- of KNO problemen bestaan. De logopedist onderzoekt deze klachten, geeft adviezen m.b.t. stemhygiëne en uitstellen/verminderen van het hoesten. Zij biedt oefeningen aan om adem en stem efficiënter te gebruiken, zodat het terugkeren van de klachten zo veel mogelijk wordt voorkomen.

 

Slikproblemen (dysfagie):
Door het ouder worden, een verminderde conditie na ziekte of bij bepaalde ziektebeelden zoals MS, ALS, een beroerte (CVA) en de ziekte van Parkinson kunnen slikklachten onstaan. Het kan zijn, dat u zich vaker verslikt of dat u bijvoorbeeld moeite heeft met kauwen en naar achteren brengen van het voedsel in de mond.  Ook kan het zijn, dat u last heeft van speekselverlies. Slikproblemen kunnen leiden tot ondervoeding en/of uitdroging, maar ook tot een longontsteking. Problemen met slikken leiden soms ook tot sociale isolatie, omdat men liever niet meer buiten de deur eet. De logopedist geeft uitleg over deze problemen, observeert het eten (liefst in de eigen omgeving), biedt zo nodig sliktraing aan en geeft adviezen om het veilig slikken te bevorderen.

Taalproblemen (afasie):
Door neurologische problemen, zoals een beroerte, dementie of MS kunnen taalproblemen ontstaan. Het kan zijn, dat u de gesproken taal minder goed begrijpt of dat u moeite heeft om op woorden te komen of zinnen te formuleren. Ook kunnen er moeilijkheden optreden bij het lezen en schrijven/typen. De logopedist doet onderzoek naar deze problemen en kijkt waar u in de dagelijkse situatie tegen aan loopt. De oefeningen en adviezen die zij geeft, zullen gericht zijn op de dagelijkse praktijk, zoals bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen.

De Ronnie Gardiner Methode
De Ronnie Gardiner Methode (RGM) is een vrolijke, gestructureerde, multi-sensorische oefenmethode voor de hersenen, waarbij ritme en muziek worden ingezet om beweging, spraak en cognitie te stimuleren. Doordat er meerdere hersengebieden tegelijkertijd geactiveerd worden (o.a. zien, horen, motoriek, spraak, geheugen) is het een enorm sterke manier om de conditie van de  hersenen te verbeteren.

Binnen Teamrevalidatie wordt RGM zowel individueel als in groepsverband aangeboden aan mensen met  diverse neurologische aandoeningen, waaronder:
– de ziekte van Parkinson
– Multiple Sclerose
– CVA (beroerte)
– Niet  Aangeboren Hersenletsel, bijvoorbeeld na een ongeval.